I ran so fast the time, and youth at last ran out

Tuesday, 9 August 2011

mid-summer

Cái nắng mùa hè ở đây quá ác. Tôi vừa mở mắt dậy là tắm trong một biển mồ hôi, vì nóng quá nóng.
Trở lại Mỹ, Lubbock chưa từng mưa kể từ ngày tôi về Vietnam. Đôi lúc tôi nghĩ tại sao lại có những kẻ dở hơi đi chọn vùng đất này mà sống, làm việc hay học hành nhỉ.

No comments:

Post a Comment