I ran so fast the time, and youth at last ran out

Saturday, 29 May 2010

29.11.2009-29.05.2010

29.11.2009
Không dám rơi một giọt nước mắt nào vì rời Sing.. Tôi để nước mắt chảy ngược vào trong qua những dòng tin nhắn..
29.05.2010
Nước mắt rơi không dấu diếm (vì phòng chỉ có 1 mình) vì rời Saigon..
..
Chỉ trong có 6 tháng mà tôi phải xa cả hai nơi quen thuộc... Đau lắm.

1 comment: