I ran so fast the time, and youth at last ran out

Saturday, 17 April 2010

cuối tuần


rồi lại cuối tuần
Nằm dài lười biếng bên giọng Tấn Minh hát Đỗ Bảo- những bài hát cũ kỹ
nhớ những người cần nhớ
nhưng sao không quên được những gì muốn quên?
cuối tuần sao mênh mang quá.

No comments:

Post a Comment